Sprzedaż hurtowa

Regulamin sklepu internetowego ePOMPA.pl - Pompy i armatura z 20.07.2018

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu

1.2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Egusto;

1.5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.epompa.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy HydroQuatic Jakub Głuszak a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

1.9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

1.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.epompa.pl.

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.epompa.pl, prowadzony jest przez firmę

 

HydroQuatic Jakub Głuszak, 3 Maja 68, 43-450 Ustroń

Tel: 33 854 44 44, E-mail: biuro@epompa.pl

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

REGON: 240711494

NIP: 5482519392

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

e) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

f) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa HydroQuatic Jakub Głuszak zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.epompa.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Aby korzystać ze Sklepu internetowego epompa.pl nie jest wymagana rejestracja. Rejestracja przynosi jednak ze sobą odpowiednie korzyści w postaci np. cen promocyjnych widocznych wyłącznie dla użytkowników zarejestrowanych.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. HydroQuatic Jakub Głuszak może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez HydroQuatic Jakub Głuszak za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię HydroQuatic Jakub Głuszak

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody HydroQuatic Jakub Głuszak

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla HydroQuatic Jakub Głuszak,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.epompa.pl, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy.

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z HydroQuatic Jakub Głuszak Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.epompa.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów europejskich i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

5.2. Dostawa do Polski

5.2.1. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Polski odbywa się firmą kurierską DPD oraz Pocztą Polską.

5.2.2. Cennik przesyłek krajowych i przeciętne czasy dostawy - Poczta Polska

a) Waga: 0-1,5kg

Przesyłka polecona* z dostawą do Klienta (dostawa do 3 dni roboczych po dniu nadania)

 • Przedpłata: 12zł brutto

Przesyłka polecona* priorytet z dostawą do Klienta (dostawa następnego dnia roboczego po dniu nadania)

 • Przedpłata: 15zł brutto

b) Waga: 0-30kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)

Pocztex Kurier 48 - z dostawą do Klienta (dostawa do 3 dni roboczych po dniu nadania)

 • Przedpłata: 15zł brutto
 • Pobranie: 18zł brutto

Pocztex Kurier 48 - odbiór w punkcie (dostawa do 3 dni roboczych po dniu nadania)

 • Przedpłata: 14zł brutto
 • Pobranie: 17zł brutto

5.2.3. Cennik przesyłek krajowych i przeciętne czasy dostawy - DPD Classic

a) Waga: 0-30kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)

Standard - z dostawą do Klienta (dostawa do 2 dni roboczych po dniu nadania)

  • Przedpłata: 20zł brutto
  • Pobranie: 25zł brutto

b) Waga: 30-50g (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)

Standard - z dostawą do Klienta (dostawa do 2 dni roboczych po dniu nadania)

  • Przedpłata: 50zł brutto
  • Pobranie: 55zł brutto

c) Waga: 50-288kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)

DPD Paleta* - z dostawą do Klienta (dostawa do 3 dni roboczych po dniu nadania)

  • Przedpłata: 140zł brutto

* Rodzaj przesyłki wysyłany wyłącznie po przedpłacie.

5.3. Dostawa do innych krajów Europy

5.3.1. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Europy odbywa się firmą kurierską DPD.

5.3.2. Koszt dostawy do krajów europejskich waha się od 75zł do 300zł brutto. Szczegółowy cennik określony jest poniżej.

5.3.3. Przesyłki zagraniczne realizowane są wyłącznie po przedpłacie.

5.3.4. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania zamówienia lub w przypadku niemożności ustalenia takich kosztów, Klient zostanie poproszony o bezpośredni kontakt w celu ustalenia dokładnych wyliczeń.

5.3.5. Wysyłka do krajów europejskich jest ograniczona wagą max. 30kg.

5.3.6 Niektóre adresy w kilku krajach są obarczone dodatkowymi kosztami strefowymi. Max. wielkość opłaty strefowej to 350zł brutto i będzie naliczona wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu opłaty z Klientem. Kraje, które obarczone są ryzykiem dodatkowej opłaty strefowej oznaczone są **.

5.3.7. Cennik przesyłek zagranicznych DPD*

a) Waga: 0-10kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)

Standard - z dostawą do Klienta

Grupa1 - 65zł brutto - Austria, Belgia, Czechy, Dania**, Estonia**, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy**, Słowacja

Grupa2 - 75zł brutto - Francja**, Holandia**, Irlandia, Słowenia, Szwecja**, Węgry, Wielka Brytania, Włochy**

Grupa3 - 110zł brutto - Bułgaria, Finlandia**, Hiszpania**, Portugalia**, Rumunia

Grupa4 - 150zł brutto - Grecja**

Grupa5*** - 280zł brutto - Bośnia i Hercegowina, Chorwacja**, Norwegia**, Szwajcaria**, Serbia

b) Waga: 10-30kg (wagi rzeczywistej lub gabarytowej)

Standard - z dostawą do Klienta

Grupa1 - 85zł brutto - Austria, Belgia, Czechy, Dania**, Estonia**, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy**, Słowacja

Grupa2 - 105zł brutto - Francja**, Holandia**, Irlandia, Słowenia, Szwecja**, Węgry, Wielka Brytania, Włochy**

Grupa3 - 120zł brutto - Bułgaria, Finlandia**, Hiszpania**, Portugalia**, Rumunia

Grupa4 - 150zł brutto - Grecja**

Grupa5*** - 280zł brutto - Bośnia i Hercegowina, Chorwacja**, Norwegia**, Szwajcaria**, Serbia

* Rodzaj przesyłki wysyłany wyłącznie po przedpłacie.

** Kraje w których możliwe są dodatki strefowe. Max. wysokość dodatku to 340zł. W przypadku naliczenia dodatku, obsługa powiadomi Klienta przed realizacją zamówienia.

*** Kraje pozaunijne z obowiązkową odprawą celną. Koszt za przeprowadzenie odprawy przez firmę DPD to 230zł brutto.

5.3.8. Przeciętny czas dostawy

Grupa1 - 4 dni

Grupa2 - 5 dni

Grupa3 - 5 dni

Grupa4 - 6 dni

Grupa5 - 7 dni

5.4. Na cenę kosztu wysyłki wpływa jego waga, rodzaj usługi kurierskiej i metoda płatności za towar.

5.5. Waga podana w parametrach technicznych każdego produktu to waga rzeczywista netto (bez opakowania). Przy towarach wielkogabarytowych np. zbiornikach hydroforowych od 150L wzwyż, do obliczenia kosztu wysyłki brana jest pod uwagę waga gabarytowa (obliczana ze wzoru kuriera - iloczyn 3 boków / 6000). Do obliczenia kosztów przesyłki zawsze jest brana pod uwagę większa waga.

5.6. Aby sprawdzić koszt wysyłki danego produktu, wystarczy dodać go do koszyka. W koszyku pod "wartością zamówienia" jest przedstawiony najkorzystniejszy cenowo rodzaj wysyłki (krajowej) wszystkich produktów z koszyka. Po zalogowaniu, wybraniu formy dostawy, rodzaju płatności, adresu dostawy, koszt przesyłki zmienia się. Dopiero później następuje weryfikacja danych i ostateczne zatwierdzenie zamówienia.

5.7. Oprócz kosztów wysyłki, które są całkowicie jawne i z góry zaprezentowane każdemu Klientowi naszego sklepu przed zatwierdzeniem zamówienia, obsługa sklepu nie przewiduje żadnych innych kosztów dodatkowych związanych ze sprzedażą i dostarczeniem towaru.

5.8. Terminy realizacji zamówień

5.8.1. Na całkowity czas terminu realizacji zamówienia, od przyjęcia zamówienia do dostarczenie zamówienia Klientowi składa się:

 • czas przygotowania wysyłki - często określany jako "Wyślemy w ciągu ... dni / godzin", "Wyślemy w 24h".
 • czas dostawy - widoczny po dodaniu produktu do koszyka i wybraniu opcji dostawy

5.8.2. Każdy towar ma indywidualnie określony czas przygotowania wysyłki zależny od tego czy znajduje się na naszym magazynie głównym (wtedy czas przygotowania produktu to nawet 1h), czy jest dostępny "na zamówienie". Dodatkowym aspektem wpływającym na czas przygotowania wysyłki jest dostawca oraz to, czy towar jest ściągany z magazynu w Polsce, z zagranicy, czy produkowany specjalnie dla Klienta. Każdy towar bez wyjątku, ma zdeklarowany czas przygotowany do wysyłki zależny od w/w czynników.

5.8.2. Czasy dostawy określone są powyżej (dla przesyłek krajowych w pkt.2 a dla zagranicznych pkt. 3).

5.8.3. Czasy dostawy są również widoczne po dodaniu produktu do koszyka, wybraniu opcji dostawy i kraju przeznaczenia.

5.8.4. Podczas zamówienia różnych towarów jednocześnie, czas dostawy jest określony najdłuższym czasem dostawy konkretnego produktu znajdującego się w koszyku.

5.8.5. Dla towarów ze statusem "na zamówienie" przewidziane są różne terminy realizacji. Termin ten może wynieść maksymalnie 8 tygodni.

5.9 Kupując w sklepie ePOMPA.pl masz możliwość odbioru osobistego w salonie sprzedaży w siedzibie naszej firmy. Ustroń 43-450, ul. 3 Maja 68 > Sklep stacjonarny 
Szanując Twój czas, zawsze zachęcamy, aby przed przyjazdem poinformować nas o przybliżonej dacie przyjazdu telefonicznie, bądź sporządzając notkę w uwagach w zamówieniu.

 

VI. Ceny, sposoby płatności i prowizje

6.1. Wszystkie informacje dotyczące cen, sposobów płatności i prowizji znajdują się na stronie Sposoby płatności i prowizje.

 

VII. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru

7.1 Kto ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru?

Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrot towaru.

7.2 Ile mamy czasu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość?

 • W przypadku zakupu jednego towaru:

Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 • Lub w przypadku zakupu wielu towarów, które są dostarczane osobno:

Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

 • Lub w przypadku zakupu towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach:

Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.

 • Lub w przypadku umowy podlegającej regularnemu dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony:

Termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.

7.2 Jak zainicjować odstąpienie od umowy zawartej na odległość?

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, muszą Państwo poinformować nas [ Sklep ePompa.pl, Ustroń 43-450, ul. 3 Maja 68, tel. 33 854 44 44, email: zamowienia@epompa.pl ] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo również skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Po otrzymaniu informacji, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.3 Jak dokonać zwrotu towaru?

Po wypełnieniu wytycznej z punktu 7.2. należy towar odesłać do naszej placówki w Ustroniu przy ul. 3 Maja 68. W celu finalizacji zwrotu, są państwo zobligowani do dostarczenia towaru do naszej siedziby.

Aby ułatwić państwu ten proces, uruchomiliśmy na naszej stronie gotowy formularz zwrotu, dzięki któremu w łatwy i przyjemny sposób wybierzecie produkt do zwrotu, formę zwrotu, wygenerujecie gotową etykietę na paczkę, i dostarczycie przesyłkę do najbliższego punktu nadania Poczty Polskiej lub Inpost.

W przypadku przesyłek paletowych lub innych wielkogabarytowych, prosimy o bezpośredni kontakt w celu omówienia szczegółów i daty odbioru towaru.

7.4 Czym skutkuje odstąpienie od umowy zawartej na odległość?

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zawartej na odległość, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (za wyjątkiem kosztów zwrotu produktów), w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub rzeczy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.5 Jaki jest koszt zwrotu towaru?

Koszty zwrotu towaru ponoszą Państwo osobiście.

Możecie Państwo samodzielnie nadać przesyłkę lub skorzystać z formularza na naszej stronie , który po zalogowaniu poprowadzi krok po kroku do zwrotu towaru. Dzięki udostępnionym opcjom zwrotu za pośrednictwem Poczty Polskiej i Inpost (dostarczając przesyłkę do odpowiedniego punktu odbioru), bezpośrednio za przesyłkę zwrotną płaci nasza firma, a finalnie poniesione koszty będą odpisywane od kwoty Państwu należnej za zwracany towar.

Koszty zwrotów towarów są takie same jak koszty ich nadania. Cena nadania każdego towaru jest widoczna na naszej stronie, po dodaniu go do koszyka. W przypadku przesyłek paletowych i wielkogabarytowych również obowiązują cenniki takie same jak ceny wysyłki towaru bezpośrednio z naszego sklepu. Cenniki dostępne są na stronie "wysyłka".

Maksymalna kwota za przesyłkę zwrotną paletową (z przedziału wagowego 500-700kg) to 278zł brutto.

7.6. Kiedy prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta nie jest spełnione?

 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem zamówienia jest rzecz umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. HydroQuatic Jakub Głuszak jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@epompa.pl. HydroQuatic Jakub Głuszak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

8.3. HydroQuatic Jakub Głuszak nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. HydroQuatic Jakub Głuszak podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić HydroQuatic Jakub Głuszak o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: HydroQuatic Jakub Głuszak, ul. 3 Maja 68, 43-450 Ustroń, mailowo pod adres kuba@epompa.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. HydroQuatic Jakub Głuszak zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HydroQuatic Jakub Głuszak a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy HydroQuatic Jakub Głuszak a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę HydroQuatic Jakub Głuszak

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel